Headerbild

Stadgar

STADGAR VÄRMDÖ MOTORKLUBB

 

Värmdö motorklubb (VMK) stiftad 5/3-1976 har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat och idrottsanda.

 

Medlemskap

 

                                                      § 1

 

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd å ordinarie årsmöte.

Ansökan får inte bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökande icke häftar i skuld till annan förening för årsavgift eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning sistförflutna år. 

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.


                                                      § 2

 

Medlem som vill utträda ur Värmdö motorklubb gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från Värmdö motorklubb, eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.

 

                                                      § 3

 

Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift eller eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Värmdö motorklubb.

1)    Oberoende av anvisningarna i denna paragraf kan förening i sina stadgar göra en uppdelning av medlemmarna i aktiva och passiva.

 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid

(minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid möte med styrelsen söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma.

Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan Värmdö motorklubb och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

 

Medlemsavgifter och medlemskort

 

                                                      § 4

 

Medlem erlägger en årsavgift enligt styrelsebeslut, vilken skall inbetalas i december.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

 

Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

                                                      § 5

 

 

Medlem får icke utan styrelsens (eller – om styrelsen så bestämmer – vederbörande sektionsstyrelse) medgivande representera Värmdö Motorklubb.

 

                                                      § 6

 

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

 

Styrelsen       

 

                                                      § 7

 

Värmdö motorklubbs angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningsföljden står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.

 

                                                      § 8

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och  är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöter är närvarande.

 

                                                      § 9

 

Styrelsen ska verka för Värmdö motorklubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

 

Ordförande är Värmdö motorklubbs officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga nedan angivna åligganden böra tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren nämligen

 

Sekreteraren:

 

att  föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,

att  registrera och förvar inkomna skrivelser,

att  om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla  
      utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt

att  upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

 

Kassören:

 

att   uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för

       Värmdö motorklubb, dock att utbetalningar skall attesteras av

       ordföranden.

att   föra fullständig kassabok över Värmdö motorklubbs räkenskaper,

att   föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införas      

      av Värmdö motorklubbs förvärvade pris,

att  om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser, samt

att  till betryggande belopp försäkra Värmdö motorklubbs idrottsmaterial    

      och övriga tillhörigheter.

 

Materialförvaltaren:

 

att  omhänderta all material och svara för att densamma är i brukbart    

      skick,

 

att  vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och

      nyanskaffning av material, samt

att  biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

 

Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

Sektioner

 

                                                      § 11

 

Den rent idrottsliga verksamheten handhaves av följande sektioner, nämligen Motorcykelsportsektionen och Bilsportsektionen.

 

 

För varje sektion utses årligen bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse, bestående av ordförande jämte erforderligt antal övriga ledamöter.

En ledamot av varje sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra styrelsen. Om sektionsstyrelse utses vid möte med de medlemmar som utöva de idrotter, vilka handhaves av ifrågavarande sektion, skall det sålunda företagna valet stadfästas av nästkommande ordinarie årsmöte.


Sektionsstyrelse åligger,

att  övervaka medlemmarnas träning

att  anordna, leda och protokollföra dels klubbmästerskap och övriga    

      tävlingar inom dels allmänna tävlingar, till vilka styrelsen lämnat sitt   

      medgivande, samt

att  enligt styrelsens bestämmande ombesörja representation utåt i de

      idrottsgrenar sektionen handhar.

 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till utgifts och inkomststat ävensom arbetsplan för sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår. Förslaget ingives till styrelsen å tid, som av denna bestämmes. Styrelsen, som äger vidtaga eventuellt erforderliga ändringar i förslaget, fastställer och protokollför utgifts- och inkomststat ävensom arbetsplan för varje sektion.

 

Möten

 

                                                      § 12

 

Med medlemmarna hålles dels ordinarie årsmöte i februari månad, dels extra möten, när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmas av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

 

                                                      § 13

 

Rösträtt tillkommer:

Medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 12 år.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

 

                                                      § 14

 

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

 

                                                      § 15

 

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

  1.        Fråga om mötets behöriga utlysande.
  2.        Val av a) ordförande  b) sekreterare för mötet.
  3.        Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
  4.        Styrelsens berättelser.
  5.        Revisorernas berättelse.
  6.        Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelserna och styrelsen för den            tid revisionen avser.
  7.        Val av

a)    1 ordförande, tillika styrelsen ordförande, för en tid av 1 år;

b)    3 ledamöter av styrelsen för en tid av 1år.

c)    3 ledamöter av styrelsen för en tid av 2år

d)    Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

e)    Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år; i detta val få                    styrelsens ledamöter deltaga.

 

       8.      Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av                            sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 (förslag om

               stadgeändring eller upplösning av Värmdö motorklubb minst 30)

               dagar före mötet.

 

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

 

                                                      § 16

 

Verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande  ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden januari –december.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckningen m.m.) tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

 

                                                      § 17

 

Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 

Beslut


                                                      § 18

 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången- utom i frågor som omförmäles i § 20- genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

                                                      § 19

 

Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

 

Stadgefrågor

 

                                                      § 20

 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Värmdö Motorklubbs upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

                                                      § 21

 

Beslut om upplösning av Värmdö Motorklubb skall innehålla föreskrift om användning av Värmdö Motorklubbs tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans samt vinst och förlusträkningar.

 

                                                      § 22

 

Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren äro ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.